Beheer Nieuws Shop Contact     Inloggen  
Hoofdgroep

 Orderstatus
 Voorwaarden
 Verzending
 Legenda

  Klantenservice . . . .

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MICPOINT B.V. (MICPOINT) gedeponeerd onder nummer 30106117 bij de Kamer van Koophandel te Utrecht

Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van alle anders luidende voorwaarden van toepassing tussen Micpoint en een koper.
2. Aanvullende/en of afwijkende voorwaarden -waaronder mede inkoopvoorwaarden wordt verstaan- van de koper maken geen deel uit van de overeenkomst en binden derhalve Micpoint niet, tenzij Micpoint de voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.
3. Bij tegenstrijdigheid van deze voorwaarden met die van Micpoint prevaleren deze voorwaarden, tenzij Micpoint schriftelijk heeft bevestigd dat de voorwaarden van de koper prevaleren.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdracht door Micpoint. Indien Micpoint niet binnen een redelijke termijn schriftelijk heeft doen laten weten de opdracht niet te aanvaarden, zal Micpoint geacht worden de opdracht te hebben aanvaard. Indien Micpoint de opdracht niet aanvaard, zal zij geen enkele verplichting jegens koper hebben.

Artikel 3 Offertes
1. Alle aanbiedingen van Micpoint zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk een geldigheidsduur is opgenomen. In dat laatste geval bindt de aanbieding Micpoint slechts indien het bericht van aanvaarding binnen de gestelde termijn in bezit van Micpoint is gekomen.
2. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van modelwijzigingen.
3. Een offerte is geldig gedurende 30 dagen.
4. De op de offerte gebaseerde koopovereenkomst komt tot stand, door hetzij schriftelijke orderbevestiging, hetzij door verzending door Micpoint van de op de offerte betrekking hebbende factuur.
5. De in een prijsopgave vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

Artikel 4 Levering en risico
1. Leveringen geschieden af magazijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De verzendkosten zijn voor rekening van de koper.
2. In alle gevallen draagt koper na aflevering door of namens Micpoint alle risico's van verlies, beschadiging of vergaan, ongeacht de oorzaak daarvan.
3. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informaties of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de te leveren zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper is in dat geval alle kosten, waaronder opslagkosten, verschuldigd.

Artikel 5 Levertijd
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper Micpoint derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6 Deelleveringen
Het is Micpoint toegestaan de zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten geleverd worden, is Micpoint gerechtigd voor elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7 Prijswijzigingen
De in een aanbieding, respectievelijk orderbevestiging genoemde prijzen, zijn gebaseerd op de op het moment van afgifte van de aanbieding respectievelijk orderbevestiging geldende prijzen. Indien de kostprijzen door externe factoren tussen tijdstip van aanbieding respectievelijk orderbevestiging en het tijdstip van levering c.q. prestatie een wijziging ondergaan, behoudt Micpoint zich het recht voor de prijs dienovereenkomstig te wijzigen, indien de periode tussen beide voormelde tijdstippen tenminste drie maanden bedraagt.

Artikel 8 Wijziging in de te leveren zaken
1. Micpoint is bevoegd zaken te leveren die afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken: typenummer, modellen, kleur. Alles onder voorbehoud dat afwijkingen niet leiden tot vermindering van de gebruiks-, aanschaf-, of inruilwaarde of een verbetering inhouden.
2.. Indien Micpoint van deze mogelijkheid gebruikt maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9 Gebreken, klachttermijn
1. Zichtbare gebreken dienen binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk door de koper aan Micpoint te worden gemeld.
2. Niet zichtbare gebreken dienen binnen twee dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na aflevering schriftelijk door koper aan Micpoint te worden gemeld. Na verloop van de gestelde termijnen worden reclames niet meer in behandeling genomen en heeft de koper zijn rechten terzake verspeeld, tenzij de termijnen redelijkerwijs verlenging behoeven.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle aan koper geleverde zaken blijven eigendom van Micpoint totdat alle bedragen die koper verschuldigd is uit alle met Micpoint gesloten overeenkomsten, volledig aan Micpoint zijn voldaan.
2. De koper is niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te (doen) vestigen.
3. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Micpoint zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden, op de hoogte te stellen.

Artikel 11 Intellectuele eigendom
1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle programmatuur, apparatuur of andere materialen, berusten uitsluitend bij Micpoint of diens licentiegevers. Koper verkrijgt daarvan slechts de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, één en ander tenzij in een door Micpoint en koper ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Micpoint zal koper vrijwaren tegen elke actie welke gebaseerd is op de bewering dat de door Micpoint zelf ontwikkelde programmatuur inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht. Deze vrijwaring is niet van toepassing indien koper wijzigingen aanbrengt of door derden laat aanbrengen.
3. Behoudens het geval dat Micpoint een reservekopie van de programmatuur aan koper ter beschikking stelt, heeft koper het recht ten hoogste één reservekopie van de programmatuur te maken. Onder reservekopie wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een stoffelijk voorwerp waarop de programmatuur is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke exemplaar.

Artikel 12 Gebruiksrecht
1. Met het gebruiksrecht verkrijgt de koper de bevoegdheid de programmatuur te gebruiken op één computer, op één processor en op één locatie tegelijk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.
2. Het is de koper niet toegestaan:
a) de programmatuur geheel of gedeeltelijk te copiëren of te laten copiëren, op welke wijze dan ook, ongeacht vorm of medium.
b) kentekenen zoals handelsnamen, beeldmerken, en produktnamen, auteursrechtnotities en/of gebruikersnaam en nummer te (doen) verwijderen of te (doen) wijzigen.
c) de programmatuur geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te passen, te converteren, te decompileren, te deassembleren, na te bootsen, of anderszins te bewerken, reverse engineering toe te passen of een en ander door derden te laten verrichten.
d) de programmatuur geheel of gedeeltelijk te verhuren, te vervreemden, in zekerheid over te dragen, of, onder welke titel dan ook, ter beschikking te stellen aan derden, ter inzage te geven of toegangelijk te maken.
e) de programmatuur geheel of gedeeltelijk langs electronische weg of met behulp van middelen van telecommunicatie naar een andere computer over te brengen, dan wel te gebruiken op een computer die onderdeel uitmaakt van, of in verbinding staat met een netwerk, tenzij anders overeengekomen.
f) de programmatuur buiten Nederland te (doen) brengen.
3. De koper zal alle maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de programmatuur geheel of gedeeltelijk in handen van derden komt.

Artikel 13 Onderhoudsovereenkomst
1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van onderhoudsservice, wordt de overeenkomst aangegaan voor een periode van een jaar, tenzij een andere periode uitdrukkelijk is overeengekomen.
2. De duur wordt telkenmale stilzwijgend voor de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij koper of Micpoint de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor het einde van de desbetreffende periode.
3. Micpoint zal de service met zorg verrichten overeenkomstig de met koper schriftelijk vastgelegde afspraken.
4. Micpoint kan wijzigingen aanbrengen in de omvang of inhoud van de te verrichten computerservice. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij koper geldende procedures tot gevolg hebben, zal Micpoint koper hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van verandering voor rekening van koper. In zodanig geval kan koper de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Micpoint beëindigen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt.

Artikel 14 Garantie
1. De apparatuur en software worden gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten voor de periode van één jaar. Gedurende deze periode zal herstel kosteloos zijn, tenzij de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade. Herstel buiten het kader van deze garantie zal door Micpoint in rekening worden gebracht. Micpoint kan naar keuze het materiaal herstellen of vervangen.
Batterijen en inktlinten vallen niet onder de garantie.
2. Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is Micpoint gedurende de garantieperiode aansprakelijk met een maximum van de factuurwaarde.
3. De garantie geldt niet indien de schade het gevolg is van onjuist gebruik.

Artikel 15 Aansprakelijkheid
Micpoint is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk : 1. Micpoint is voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken uitsluitend aansprakelijk als geregeld in artikel 14 (garantie).
2. Micpoint is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Micpoint of haar leidinggevende ondergeschikten.
3. Overigens is de aansprakelijkheid van Micpoint is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
4. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt of er geen passende verzekering is afgesloten, is de aansprake lijkheid van Micpoint beperkt tot het factuurbedrag voor de geleverde zaken waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

Artikel 16 Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een door Micpoint aan te geven bankrekening. Reclames over facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Micpoint kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de koper in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand.
2. In geval van liquidatie, faillissement of surs‚ance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn. 3. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
5. Indien betaling plaatsvindt in vreemde valuta, zal de koers gelden van de dag van facturering.

Artikel 17 Beëindiging van de overeenkomst
1. De vorderingen van Micpoint op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
-indien na het sluiten van de overeenkomst aan Micpoint omstandigheden ter kennis
komen die Micpoint goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
-indien Micpoint de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In de genoemde gevallen is Micpoint bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Micpoint schadevergoeding te vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Micpoint zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Micpoint bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 18 Buitengerechtelijke incassokosten
Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd: . 15% over de eerste 3.000,- . 10% over het meerdere tot 5.000,- . 8% over het meerdere tot 15.000,- . 5% over het meerdere tot 60.000,- . 3% over het meerdere. Indien Micpoint aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 19 Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Micpoint zijn toe te rekenen.
Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Micpoint; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Micpoint afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
2. Micpoint heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Micpoint zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Micpoint opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Micpoint niet langer mogelijk is langer duurt dan één maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Micpoint bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 20 Geschilbeslechting
1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, zal elk geschil tussen koper en Micpoint, door de bevoegde rechter te Utrecht behandeld worden. Micpoint blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 21 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Micpoint en de koper is Nederlands recht van toepassing.

© Micpoint BV 2021